kennel Ceben - field spaniel

Färger / Colours

Färger - Colours

Cia Norberg 2022-11-11

Photo of Rhiwlas Jenny Wren and Rhiwlas Howard by Ingrid Roslund.

Den absolut vanligaste färgen på field är leverbrun i olika nyanser. Ungefär tre fjärdedelar av alla fieldar är bruna.
ENGLISH The most common colour on a Field Spaniel is different shades of liver.  About three quarters of all FS are liver.

CIE JWW-08 SEVCh NordUCh WW-10 Ceben Wenda and Ceben Wallis

Det är vanligt med bröstfläck, vilken kan vara roan (skimmel) eller vit.
ENGLISH It is common with a roan or white flash.

NO V-02 SE V-06 VWW-10 NORD UCH CIE Ceben Tara 10 years old

Näst vanligast är svart.
ENGLISH Second most common colour is black.

Leeonvale Mr Frosty, Bowgate Thomas, Twrog Blue Apache

Ovanligt är tantecken och mycket ovanligt är skimmel (roan). Här en liver roan (brunskimmel), en blue roan (svartskimmel) och en blue roan & tan (svartskimmel med tantecken).
ENGLISH Unusual is tan points and very unusual is roan. Here a liver roan, a blue roan, and a blue roan & tan.

Ibland dyker det upp färger som inte är önskvärda enligt standarden (vilken är lite olika i olika länder), tex brun & vit, svart & vit (här illustrerade av springer spaniel), sobel (här illustrerad av cocker spaniel), röd/orange/gyllene (här illustrerade av cocker spaniel och golden retriever).
Det är inte alltid lätt att veta skillnad på de olika färgerna på nyfödda valpar så det har hänt att röd registrerats som tex golden liver, brunvita registrerats som roan och soblar som tantecknade. Och för att krångla till det hela ytterligare - trots att brunvitt med ticking är en standardfärg i USA så finns inte det valet när uppfödarna ska registrera sina valpar så de är tvungna att registrera dessa valpar med fel färg.
Fieldarna struntar dock i vilken färg de har eller är reggade som, och är lika trevliga oavsett!

ENGLISH
 
Sometimes a colour undesirable by the standard (the standard differs a bit in different countries) shows up, like liver & white, black & white (here illustrated by english springer spaniel), sable (here illustrated by english cocker spaniel), red/orange/golden (here illustrated by english cocker spaniel and golden retriever). It isn't always easy to know the difference between the different colours on new born puppies, so it has happened that red might been registered as golden liver, liver & whites as roan or sable as tanpointed.
To mess things up further, the American KC don't give the option of ticked bicolor when registering puppies even though that is a standard colour in the US, so the American breeders are forced to register their pups wrongly.
The Fields though don't care what colour they are or are registered as, and are just as nice either way!

RASSTANDARDEN

THE BREED STANDARD

Svenska standarden

"Svart, blue roan (svartskimmel), leverbrun, liver roan (brunskimmel) eller någon av dessa färger med tanteckning.
Hos enfärgade hundar är det tillåtet med vitt eller roan (skimmel) på bröstet.
Det är oacceptabelt med rent svart och vitt, leverbrunt och vitt, orange, röd eller gyllene."

Den brittiska standardens nyaste formulering har ännu ej hunnit översättas till svenska men kan översättas såhär:

Svart, svart med tantecken, svartskimmel, svartskimmel med tantecken, leverbrun, leverbrun med tantecken, leverbrunskimmel, leverbrunskimmel med tantecken. Hos enfärgade hundar är vitt eller skimmel på bröstet tillåtet. Alla andra färger, inkluderat klartecknad svart och vit, leverbrun och vit, röd, orange, gyllene eller sobel är mycket oönskade. Om en hund har en färg som beskrivs som oönskad eller mycket oönskad rekommenderas starkt att den ej premieras på utställning.

OBS De allra flesta länder följer standarden från rasens ursprungsland, för fieldens del Storbritannien. Det är den jag utgår ifrån. De allra flesta fieldar föds också i dessa länder. Tex USA däremot har en egen standard som skiljer sig lite från övriga länders, den säger tex tvärtom mot den brittiska - att klartecknad svart och vit eller brun och vit är ok, bara hunden också har ticking (småprickar i det vita). Se de olika standardena nedan.

ENGLISH  
NOTE Most countries follow the standard from the breed’s country of origin, which for Fields is Great Britain. That is the standard I base this page on. By far most Field Spaniels are born in countries following the British standard. Par example the US on the other hand has their own standard which differs a bit from other countries, it par example says the opposite from the British standard - that black and white (black bi-color) or liver & white (liver bi-color) is ok, as long as the dog is ticked. See the different standards below.

The British standard
"Black, black and tan, blue roan, blue roan and tan, liver, liver and tan, liver roan, liver roan and tan.
In self coloured dogs, white or roan on chest is permissible.
All other colours, including clear black and white, clear liver and white, orange, red, golden or sable highly undesirable.

"
if
 a dog possesses a (...) colour described as undesirable or highly undesirable it is strongly recommended that it should not be rewarded in the show ring"
(2019-11-17: 
http://www.thekennelclub.org.uk/services/public/breed/standard.aspx?id=2054)

The US Standard
"Black, liver, golden liver or shades thereof, in any intensity (dark or light); either selfcolored or bi-colored. Bi-colored dogs must be roaned and/or ticked in white areas. Tan points are acceptable on the aforementioned colors and are the same as any normally tan pointed breed. White is allowed on the throat, chest, and/or brisket, and may be clear, ticked, or roaned on a self-color dog. The sable pattern, a lighter undercoat with darker shading as tipping or dark overlay, with or without a mask present, is a disqualification."
(2020-07-20: http://images.akc.org/pdf/breeds/standards/FieldSpaniel.pdf)

The Canadian Standard
"Colour black, liver, golden liver, mahogany red, or roan; or any one of these colours with tan over the eyes and on the cheeks, feet, and pasterns. Other colours, such as black and white, liver and white, red or orange and white, while not disqualifying, will be considered less desirable since the Field Spaniel should be clearly distinguished from the Springer Spaniel."
(2020-02-02: https://www.ckc.ca/CanadianKennelClub/media/Breed-Standards/Group%201/Spaniel-Field.pdf)

FÄRGSTATISTIK SVERIGE
COLOUR STATISTICS SWEDEN

År 2010-2020 föddes 251 st fieldar i Sverige, registrerade med dessa färger:

ENGLISH In 2010-2020 there were 251 Field Spaniels born in Sweden, registered with these colours:

liver  -  77,7%
black  -  11,6%
black & tan  -  3,6%
liver & tan  -  3,2%
liver roan  -  1,6%
liver & white  -  1,6%
black & white  -  0,8%

FÄRGBETECKNINGARNAS INNEBÖRD
DESCRIPTION OF THE COLOURS

Rhiwlas Jenny Wren and Rhiwlas Howard, both livers bt of different shades, photo by Ingrid Roslund.

LEVERBRUN
LIVER

"leverbrunt (...) kan förekomma i alla nyanser från mörkt purpurbrunt till blekt beigebrunt" (Willes R 1992: Hundraser A-Ö)
Enligt genetiken: För att bli leverbrun måste hunden vara ’bb’ på B-lokus, och den måste ha minst ett ’E’ eller ’Em’ på E-lokus.
Mer information om leverbrunt och om hur det nedärvs, se härhärhär och här.

ENGLISH ”Liver Light to dark shades of brown, always with a liver nose (e.g. Retriever (Curly Coated), sometimes with a purplish bloom (e.g. Spaniel (Irish Water)). Also known as chocolate (e.g. Retriever (Labrador)).” (2018-03-31 https://www.thekennelclub.org.uk/media/471961/glos_of_terms_rtf.pdf)
Liver (...) can come in all shades, from dark purple brown to pale beige brown.  (Willes R 1992: Hundraser A-Ö, translation CN)

The genetics: To become liver the dog must be ’bb’ on B locus, and have at least one ’E’ or ’Em’ on E locus.
More information about liver and how it is inherited, see  hereherehere and here.

Några andra raser som kan vara leverbruna:
Some other breeds that can be liver:
amerikansk vattenspanielaustralian kelpiebarbetflatcoated retrieverirländsk vattenspaniellabrador retrieversussex spanielpudelpointernewfoundlandshundchesapeake bay retrieverpudel

Golden liver sussex spaniel, photo borrowed from wikimedia https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Sussex_spaniel_t43.jpg

GOLDEN LIVER


I äldre standarder för field står det att fielden också kan vara 'golden liver'. Detta är helt enkelt en ljusare nyans av brunt, med en gyllene färgton i pälsen.
Under senare år har man kortat ner i standarden och nämner inte specifikt denna nyans av brunt, troligen då begreppet 'leverbrunt' ändå inrymmer alla olika nyanser.
Rasen sussex spaniel som fielden långt bak i tiden har gemensam historia med, förekommer bara i en färg och det är golden liver.
"leverbrunt (...) kan förekomma i alla nyanser från mörkt purpurbrunt till blekt beigebrunt" (Willes R 1992: Hundraser A-Ö)  

För att bli brun, oavsett nyans, måste hunden vara ’bb’ på B-lokus, och den måste ha minst ett ’E’ eller ’Em’ på E-lokus. Om den istället är ee på E-lokus så blir pälsfärgen röd/orange/gyllene istället för liver eller golden liver.
Mer information om brunt och om hur det nedärvs, se härhärhär och här.


ENGLISH Older Field Spaniel standards says that one of the colours of the breed can be 'golden liver'. This is simply a lighter shade of liver, with a golden shine to the coat.
Later standards has been shortened and does not specify this shade of brown, probably as the wording 'liver' already covers all shades.
The Sussex Spaniel who way back share common background with the Field Spaniel, all come in golden liver. 

”Liver Light to dark shades of brown, always with a liver nose (e.g. Retriever (Curly Coated), sometimes with a purplish bloom (e.g. Spaniel (Irish Water)). Also known as chocolate (e.g. Retriever (Labrador)).” (2018-03-31 https://www.thekennelclub.org.uk/media/471961/glos_of_terms_rtf.pdf)

Liver (...) can come in all shades, from dark purple brown to pale beige brown.  (Willes R 1992: Hundraser A-Ö, translation CN)   
The genetics: To become liver, of whatever shade, the dog must be ’bb’ on B locus, and have at least one ’E’ or ’Em’ on E locus. If the dog instead is ee on E locus it will have a red/orange/golden coat, not a liver or golden liver coat.
More information about liver and how it is inherited, see  hereherehere and here

Andra raser som kan vara golden liver:
Other breeds that can be golden liver:
sussex spaniel

NO V-02 SE V-06 VWW-10 NORD UCH CIE Ceben Tara 10 years old

SVART
BLACK

För att ha svart färg måste hunden ha 'BB' eller 'Bb' på B-lokus. Den måste också ha minst ett 'E' eller 'Em' på E-lokus. Den måste också ha antingen minst ett 'Kb' på K-lokus, eller 'kyky' på K-lokus samt 'aa' på A-lokus.
Två bruna 'bb' fieldar kan inte producera svarta 'B' valpar.
Mer information om svart och om hur det nedärvs, se härhärhärhär and här
The genetics: To become black the dog must be ’BB’ or 'Bb' on B locus. It must have at least one ’E’ or ’Em’ on E locus. It must also be either 'Kb' on K locus, or 'kyky' on K locus plus 'aa' at A locus.
Two liver 'bb' dogs can not produce black 'B' puppies.

More information about black and how it is inherited, see here, hereherehere and here

Några andra raser som kan vara svarta:

Some other breeds that can be black:
svensk lapphund, springer spaniel, svart terrier, schipperkeriesenschnauzer, pulicurly coated retrieverbriard, cocker spanielaffenpinscher      

Främst en leverbrun fieldvalp med tantecken och i bakgrunden två svarta med tantecken. Tack till Merja Saastamoinen för fotolån. A liver & tan Fieldpup and in the background two black & tans. Thanks to Merja Saastamoinen for the photo.

TANTECKEN

TAN POINTS

"tan…gulröd, rödgul eller roströd färg." (Willes R 1992: Hundraser A-Ö)
"Tan-teckning…De ska förekomma som en fläck över vardera öga, på nosens sidor och på kinderna, på underkäken och övre delen av strupen, på insidan av öronlapparna samt som två mer eller mindre utbredda fläckar framme på bröstet. Vidare på framtassarna och handlederna - och då oftast med en sträckning upp på insidan av benen - på buken och insidan av bakbenen samt på hasorna, tassarna och runt anus och under svansen." (Willes R 1997: Hundsport 12/1997; Alla färger tillåtna…)
För att bli tantecknad måste hunden vara 'at at’ eller ’at a’ på A-lokus och 'kyky' på K-lokus. Den måste också ha ett E eller Em på E-lokus.
Mer information om tan, och om hur det nedärvs se  här här här och här .

ENGLISH 
The tan (...) can vary from bright chestnut to a pale straw colour.” (2013-07-01: http://www.thecockerspanielclub.co.uk/colours2.htm) 

"The range of markings on a tan pointed dog are very restricted. Red (tan) appears as pips above the eyes, on the sides of the muzzle extending to the cheeks, as pips on the cheeks, on the front of the neck just below the head, as two triangular patches on the front of the chest, on the lower legs and feet (and inside of the legs), and as a patch underneath the tail (and sometimes along the bottom edge of the tail too). (...) Sometimes black marks are present on the toes." (2017-10-30: http://www.doggenetics.co.uk/tan.html)
To become tan pointed a dog needs to be 'at at' or 'at a' at the A locus, and 'kyky' at the K locus. It also needs to have an E or Em at the E locus.
More information about tan points, and its inheritance hereherehere and here.

Några andra raser som kan ha tantecken:
Some other breeds that can be tan pointed:
alpenländische dachsbracke, amerikansk cocker  spanielaustralian cattledogberner sennenberner niederlaufhundblack and tan coonhoundchihuahua, collie, dobermann, griffon belgeking charles spanielsmålandsstövaretax

SKIMMEL

ROAN

"roan...detsamma som skimmel" (Willes R 1992: Hundraser A-Ö)
"skimmel (…) är en blandning av vita och pigmenterade hårstrån. (…) På engelska heter teckningen roan, och det händer att man härhemma ibland hör swengelskan ‘roaning’ istället för det vedertagna skimmel.
Som små är skimmelfärgade valpar nästan kritvita och man kan då endast urskilja minimala och mycket diffusa pigmentprickar (…) Det förekommer ofta också större fläckar på kroppen (…) Varefter valpen växer förstärks de små pigmentprickarna och effekten blir att hela fält synes blå - istället för svarta, som de egentligen är - genom (...) finblandningen av svarta och vita hårstrån.
Det är bara det synnerligen små pigmentfläckarna som kallas skimmel eller roan. När den vita bottenfärgen har riktigt stora fläckar eller mantelteckning och endast småprickighet förekommer på ben och nos, talar man i vissa raser om skäck-teckning. Men numera förenklar man betydligt och kallar dem vit & leverbrun, vit med svart eller vilken färg det nu gäller." (Willes R 1997: Hundsport 12/1997; Alla färger tillåtna)  
”Det verkar finnas alla kombinationer vad gäller proportionerna på blandningen av hårstråna, från mycket mycket mörk roan, till den allra ljusaste roan (...)
OBS : Trampdynorna på roans är alltid fullständigt pigmenterade. De är helt svarta på blue roans och bruna på liver roans. Det enda undantaget är när de är nyfödda. Då har varje fot en helt pigmenterad linje runt ytterkanten av trampdynan. Successivt fylls det i med pigment dag för dag tills trampdynan är helt täckt vid ungefär 10 dagars ålder.” (2013-07-01: http://www.thecockerspanielclub.co.uk/colours3.htm översättn CN)
Roan, ticked eller clear - se exempel på pigmentskillnader på valpar härhärhär och här.
För att bli roan måste hunden vara 'sp sp' på S-lokus för att bli brokig, och 'Tr Tr' eller 'Tr T' eller 'Tr t' på T-lokus för att blir skimmel/roan i det vita.
Mer information om roan, samt nedärvning se härhärhärhärhär och här.

Liver roan, blue roan, blue roan & tan

Note the pads on the 3 days old liver roan Vätterbygdens Frederic Chopin. Photo J Almgren
Liver roan Vätterbygdens Frederic Chopin as a young pup, photo J Almgren
Liver roan Vätterbygdens Frederic Chopin as a pup, photo J Almgren
Liver roan Vätterbygdens Frederic Chopin 8 weeks, photo J Almgren
Liver roan Vätterbygdens Frederic Chopin

Blue roan Buttons des Haies de la Conchée. Thank you Angela Wood for loan of photo.

Blue roan / svartskimmel Buttons des Haies de la Conchée som valp / as a pup.
Thank you Angela Wood for loan of photo.

Blue roan / svartskimmel Buttons des Haies de la Conchée vuxen / as an adult.
Thank you Angela Wood for loan of photo.

Blue roan Buttons des Haies de la Conchée as a veteran.
Thank you Angela Wood for loan of photo.

Note the pads on the not yet one week old roan Rosas Dream of the Fields Society. Thanks to Klazina Nipius for photo loan.
Note the hind pads on the not yet one week old roan Rosas Dream of the Fields Society. Thanks to Klazina Nipius for photo loan.
The roan Rosas Dream of the Fields Society, thanks to Klazina Nipius for photo loan.
Note the pads on the not yet one week old roan Rosas Dream of the Fields Society. Thanks to Klazina Nipius for photo loan.
The roan Rosas Dream of the Fields Society, thanks to Klazina Nipius for photo loan.

Pads of a three days old liver roan Field pup

Pads of a three days old liver roan Field pup

Pads of a two days old liver roan Field pup

ENGLISH  "Roan Fine mixture of coloured hairs alternating with white hairs (e.g. Italian Spinone). (The Kennel Club Glossary of Canine Terms 2018-10-13: https://www.thekennelclub.org.uk/media/471961/glos_of_terms_rtf.pdf)
Roan Colour pattern where the main colour is interspersed with hairs of another colour (see Spaniel (Cocker)).” (The kennel Club Glossary of Canine Terms 2019-12-04: https://www.thekennelclub.org.uk/media/471961/glos_of_terms_rtf.pdf)
”Frequently a blue-gray or iron-gray, this color is the fine mixing of colored hairs with white hairs. For example, a blue roan is a coat comprised of black and white hairs." (American Kennel Club Glossary 2018-10-13: https://www.akc.org/about/glossary/)
"Roan pups usually have coloured paw pads, which tend to be uniform in shade but may also have an interesting appearance of lighter coloured pads with a darker ring of colour around the outside, (...) As the pup gets older week by week, this initial dark border of pigment that may be present spreads in to cover the paw pads" (20200220: https://www.pets4homes.co.uk/pet-advice/blue-roan-coat-colour-in-dogs.html)
"Some roans are quite deep with a high proportion of black (in the blues), liver (in the liver/chocolate roans) (...) hairs compared to white hairs present in the roaned areas of the skin. There seems to be every combination of proportion of (...) mixed hairs right from very, very dark roan down to the lightest of roans (...) where the white hairs are present in much higher proportion than the coloured hairs on the roaned areas of the coat. (...)
NOTE: The soles of the feet of roans are always fully pigmented.  They will be completely black in blues (…) and brown in liver/chocolate roans (…). The only exception to this is when they are new born puppies. At this time, each foot will have a fully pigmented line around the outer edge of the sole. The line will gradually be in filled with pigment appearing daily until completely covered at about 10 days old.” (20130701: http://www.thecockerspanielclub.co.uk/colours3.htm)
Roan, ticked or clear - see examples of pigmentation differences on pads/nose in puppies hereherehere, here and here.
To become roan a dog needs to be 'sp sp' at the S locus making it piebald, and 'Tr Tr' or 'Tr T' or 'Tr t' at the T locus producing the roaning in the white areas.
More information about roan, and its inheritance herehereherehere, here and here.


Några andra raser som kan vara roan (skimmel):
Some other breeds that can be roan:
lagotto romagnolobasset bleu de gascognekorthårig vorsteh, german wachtelhundsträvhårig vorsteh, english cocker spanielepagneul bleu de picardie, epagneul bretonepagneul de pont audemer, epagneul picardgrand bleu de gascognebracco italianogriffon bleu de gascognelånghårig vorstehliten münsterländerluzernerstövare, italian spinone

SVART & VITT, LEVERBRUNT & VITT med småprickar

BLACK & WHITE (BLACK BI-COLOR), LIVER & WHITE (LIVER BI-COLOR) with TICKING
(obs! se standarden gällande godkända färger på field - 
note! see the standard for approved colours of the FS)

          
" Svart & vit (med svarta småprickar) (…) De rosa hudområdena är beströdda med svartpigmenterad hud som ger svarta småprickar i pälsen. Dessa småprickar kan vara få till antalet eller tätt utspridda vilket kan ge en illusion av nästan ljust roan. Genetiskt är detta dock en annan färgteckning, och kan skiljas från en äkta ljus roan genom att titta på trampdynorna. På en hund med småprickar följer trampdynornas färg kroppens färgteckning och har avskilda områden av svart och vitt/rosa. På en roan är de helt svarta.
- Leverbrun & vit (med bruna småprickar) (…) Trampdynorna har avskilda områden med brunt och vitt/rosa. (...)
Nyfödda valpar visar inga småprickar men inom några veckor utvecklas dessa allteftersom valpen växer.” (2013-07-01: http://www.thecockerspanielclub.co.uk/colours3.htm översättn CN)
"ett säkert tecken på klartecknat...Trampdynorna är fläckiga istället för att mörkna från kanterna inåt." (2017-12-10: http://www.manacas.se/ellinor_colin.htm)
Roan, ticked or clear - se exempel på skillnader i pigment hos valpar härhärhär and här.
För att bli svart & vit- eller leverbrun & vit m småprickar måste hunden vara 'sp sp' på S-lokus för att bli brokig, och 'T T' eller 'T t' på T-lokus för att få småprickar i det vita.
Mer information om ticking/småprickar, samt nedärvning se härhärhärhär och här.

Black & white ticked Ryefield Dixi

Liver & white ticked Symphonie de Clissac

Symphonie de Clissac var registrerad som brun & vit i sitt hemland, men jag registrerade henne som liver roan då jag tyckte hon ju ändå hade en del småprickar. Men man lär så länge man lever och enligt definitionerna ovan och nedan var hon inte roan/skimmel utan brun & vit, då hon även i vuxen ålder hade opigmenterade vita/rosa fält på och eller mellan trampdynorna samt rosa hud i de ljusa pälsområdena.
Även Ryefield Dixi hade ju ganska mycket småprickar/ticking, men färgen på hans trampdynor som valp avslöjade honom som svart & vit och inte roan/skimmel. Detta då färgen på trampdynorna kom fläckvis som de gör på en brun & vit eller svart & vit, istället för som på en roan/skimmel där de antingen är mörka från början eller färgen kommer som en obruten ring runt varje trampdyna och fyller i mot mitten.
ENGLISH
Symphonie de Clissac was registered as a liver & white in her birth country, but I registered her as a liver roan as I thought she had quite a few coloured spots. But as time goes by you learn new things, and by the above and below mentioned definitions she was not a roan but a liver & white ticked (or liver bicolor with ticking) as she also as an adult had definite areas of white/pink on and or between her pads, and pink skin under the light coat areas.
Also Ryefield Dixi had quite a lot of ticking but the colour on his pads as a pup showed he was a black & white ticked (black bicolor with ticking) and not a roan. This as his pads got their colour randomly as they do on a ticked dog, instead of as on a roan who either have all dark pads as a newborn or where the colour comes as a fully pigmented line around each pad and filling in inwards until completely dark.

Pads of a two days old liver & white ticked Field pup

Pads of a ten days old black & white ticked Field pup

Pads of a ten days old black & white ticked Field pup

Pads of a 17 days old liver & white ticked Field boy

Front pads of a 17 days old liver & white ticked Field girl, hind pads on photo at right

Hind pads of a 17 days old liver & white ticked Field girl, front pads on photo at left

"- Black & White (ticked with flecks of black) (...) The pink areas of skin are sprinkled with small areas of black pigmented skin giving rise to black flecks of hair. These flecks may be few in number or quite densely spread giving an illusion of almost light roan in appearance. Genetically this is quite a different colour however, and can be distinguished by a true light roan by looking at the soles of the feet. On a ticked dog, the soles follow the main body pattern and will have definite areas of black and white/pink contained within the soles. On a roan, they will be all black. 
- Liver & White (ticked with flecks of brown) (...) The soles of the feet have definite areas of brown and white/pink. (...)
Newborn pups show no ticking but within a few weeks this develops increasingly as the pup matures.” (20130701: http://www.thecockerspanielclub.co.uk/colours3.htm)
"a sure sign of clear/ticked... The pads are spotted instead of darkening from the edges inwards" as on a roan. (2017-12-10: http://www.manacas.se/ellinor_colin.htm translation CN)

Roan, ticked or clear - see examples of pigmentation differences in puppies hereherehere and here.
To become black & white - or liver & white with ticking (ticked bi color) the dog needs to be 'sp sp' at S locus to become piebald, and it must be 'T T' or 'T t' at T locus to get ticking in the white areas.
More information about ticking, and inheritance see herehereherehere and here.


Några raser som kan vara svartvita m småprickar, brunvita m småprickar:
Some breeds that can be liver & white ticked (liver bi-color with ticking), black & white ticked (black bi-color with ticking):
liten munsterländerengelsk springer spaniel, english cocker spanielwachtelhund, stabyhounlandseer, gammel dansk hönsehund, engelsk setterpointer

SVART & VITT, LEVERBRUNT & VITT

BLACK & WHITE (BLACK BI-COLOR), LIVER & WHITE (LIVER BI-COLOR)
(obs! se standarden gällande godkända färger på field - 
note! see the standard for approved colours of the FS)

          
 " - Svart & vit. Huden på de opigmenterade vita fälten är rosa med antingen inga småprickar eller väldigt få småprickar med svartpigmenterad hud. Pälsen som växer från dessa är vanligen vit men ett litet antal svarta fläckar kan synas. (…) Trampdynorna har avskilda områden med svart och vitt/rosa.
- Leverbrun & vit (…) De opigmenterade vita/rosa hudområdena kan ha några bruna småprickar. Pälsen som växer från dessa är vanligen vit men några kan ge upphov till bruna fläckar. (...) Trampdynorna har avskilda områden med brunt och vitt/rosa.” (20130701: http://www.thecockerspanielclub.co.uk/colours4.htm översättn CN)
"ett säkert tecken på klartecknat...Trampdynorna är fläckiga istället för att mörkna från kanterna inåt" som på en roan. (2017-12-10: http://www.manacas.se/ellinor_colin.htm)
Roan, ticked or clear - se exempel på skillnader i pigment hos valpar härhärhär and här.
För att bli svart & vit- eller leverbrun & vit måste hunden vara 'sp sp' på S-lokus för att bli brokig, och 't t' på T-lokus för att vara rent vit i det vita.
Mer information, samt nedärvning se härhärhärhär och här.

- Black & White. The skin of the unpigmented white area is pink with either no spots or very few spots of black pigmented skin. Hair arising from these is usually white although a very small number of black flecks may be present. (...) The soles of the feet have definite areas of black and white/pink.
- Liver & White (...) The unpigmented white/pink areas of skin may have some brown spots. Hair arising from these spots will usually be white although a few spots may give rise to brown flecks. (...) The soles of the feet have definite areas of brown and white/pink” (20130701: http://www.thecockerspanielclub.co.uk/colours4.htm)
"a sure sign of clear/ticked... The pads are spotted instead of darkening from the edges inwards" as on a roan. (2017-12-10: http://www.manacas.se/ellinor_colin.htm translation CN)
Roan, ticked or clear - see examples of pigmentation differences in puppies hereherehere and here.
To become a black & white or liver & white (clear bi color) the dog needs to be 'sp sp' at S locus to become piebald, and 't t' on T locus to be clear white in white areas.
More information, and its inheritance herehereherehere and here.

Några raser som kan vara svartvita, brunvita:
Some breeds that can be liver & white (liver bi-color), black & white (black bi-color):
liten munsterländer, papillon, borzoi, engelsk springer spaniel, cocker spaniel, wachtelhund, stabyhoun, landseer, gammel dansk hönsehund, foxterrier

Red/orange/golden illustrated by english cocker Maya, photo by Lotta Adehed.


MAHOGNYRÖD, RÖD, ORANGE, GYLLENE

MAHOGANY RED, RED, ORANGE, GOLDEN
(obs! se standarden gällande godkända färger på field - note! see the standard for approved colours of the FS)

En genetiskt röd hund kan variera från ljust gräddfärgad till mörkt röd. Gyllene, orange, rött och mahognyrött orsakas alltså alla av samma gen. Se ex här och här. En röd hund kan ha svart som bas då med svart nostryffel (se här och här), eller leverbrunt som bas då med brun nostryffel (se ex här och här).

För att bli röd måste hunden vara 'ee' på E-lokus. En röd med svart nostryffel har också minst ett 'B' på B-lokus. En röd med brun nostryffel har 'bb' på B-lokus.
För att vara säker på att inte få röda valpar - gentesta och se till att ingen av föräldrarna har 'e' på E-lokus, eller, se till att minst ena föräldern är 'EE', 'EmE' eller 'EmEm' på E-lokus (då kan man använda en röd eller en anlagsbärare utan att valparna blir röda). För att inte sprida den röda genen - gentesta och använd inte en hund som har 'e' på E-lokus.
Mer information om rött, och om hur det nedärvs, se härhärhärhärhär.
OBS! Ibland i hundvärlden säger man att hunden är röd när den i själva verket är sobel genetiskt sett, tex inom tax och kooikerhondje.

ENGLISH  Mahogany red, red, orange, golden are all caused by the same gene, causing red. A genetically red dog can vary in shade from a light cream to dark red. Example here and here. A red can be black based with black nose (see here and here), or brown based with a liver nose (see here and here).

To become red a dog need to be 'ee' on the E locus. A red with a black nose also has at least one 'B' at the B locus. A red with a liver nose has 'bb' on the B locus.
To be sure not to get red puppies - do gene tests and see to that none of the parents carry 'e' on the E locus, or, see to that at least one parent has 'EE', 'EmE' or 'EmEm' on the E locus (then a red or a carrier can be used without any puppies becoming red).
To not spread the red gene - gene test and do not use a dog carrying 'e' at the E locus.
More information about red/orange/golden and about its inheritance see hereherehereherehere.
NOTE! Sometimes a dog is called red when it actually is sable genetically, like par example dachshounds and kooikerhonjdes.


Några raser som kan vara röda, orange, gyllene:
Some breeds that can be red, orange, golden:
röd/red -  cavalier king charles spaniel, cocker   spaniel wachtel hund irländsk   röd   setter
orange/orange - epagneul   breton cocker   spaniel
gyllene/golden - cocker   spaniel golden retriever

SOBEL

SABLE
(obs! se standarden gällande godkända färger på field - note! see the standard for approved colours of the FS)

 "Sobel (...) kan grovt beskrivas som tantecken som "fått fnatt" (...). Områdena där tantecknen finns på en normalt tantecknad hund, sprids till slut ut under hela pälsen. På en valp är det tätt med mörkt hår, men allteftersom hunden växer minskar det mörka och sobelfärgen som är ljusare, ökar. (...) Ibland kan man se att det är en sobel redan vid födseln, men ofta börjar sobelfärgen inte synas förrän vid några veckors ålder." (2017-08-05: www.sable-cockers.com/SableExplained.html översättn CN)

"soblar (...) är röda hundar med bruna och svarta hårstrån på huvudet, öronen och ryggen i ett speciellt mönster (...). Skuggningen kan vara mycket ljus (bara några strödda mörka hårstrån i ett otydligt mönster), eller mycket mörk och distinkt. Ett utmärkande drag är "änkesnibben" i pannan, där det bruna eller svarta bildar en spets" (2017-01-20: http://www.doggenetics.co.uk/tan.html , översättn CN )
"Det speciella med sobeln är deras två olikfärgade hårstrån. Tittar man i pälsen på en sobelfärgad hund kan man se en röd botten."(2017-01-20: http://www.kennelcockett.se/Projektarbete/Sobel.htm )
På cocker ser sobelvalpar ibland ut som om de vore tantecknade när de är riktigt små, men tittar man närmre i ansiktet kommer det tan även på övre ögonlocken på sobelvalparna (
 foton foton foton ), till skillnad mot de tantecknade ( foton foton ) där tan bara kommer i ögonbrynen. 

På vuxna kan sobelteckningen skifta från de som ser nästan helt röda ut ( foto foto foton foto ), till de som ser ut som en black & tan eller liver & tan med mycket tan ( foto foton foton foton ).
För att bli sobel måste hunden vara 'Ay Ay' eller 'Ay at' eller 'Ay a' på A-lokus och 'ky ky' på K-lokus. Den måste också ha ett E eller Em på E-lokus.
För att vara säker på att inte få sobel valpar - gentesta och se till att ingen av föräldrarna har 'Ay' på A-lokus om båda har 'ky' på K-lokus, eller, se till att minst ena föräldern är 'KBKB' på K-lokus (då kan man använda en sobel eller sobelanlagsbärare utan att valparna blir sobel). För att inte sprida sobelgenen - gentesta och använd inte en hund som har 'ay' på A-lokus.
Mer information om sobel, och om hur det nedärvs se  här här här och här .
OBS! Ibland i hundvärlden kallas hundar för att vara röd när de i själva verket är soblar genetiskt sett, tex inom tax och kooikerhonjde.

Brunsobel cocker som nästan ser liver & tan ut. Liver sable cocker almost looking liver & tan. Photo credit kennel Cockett.

Brunsobel cocker som nästan ser helt röd ut. Liver sable cocker looking almost red. Photo credit kennel Milovi.

ENGLISH "Sable (...) can basically be explained as tan points "Gone Wild" (...). The area where the tan points are on a normal tan pointed dog, spread out all under the coat eventually. As a pup, the darker hair will be dense, but as the dog ages, the darker hair becomes less and the sabling which is the light colour will increase. (...) Occasionally you can tell a sable at birth, but often the sabling doesn't start to appear until the pup is a few weeks old." (20170805: www.sable-cockers.com/SableExplained.html) 

“sables (…) are red dogs with brown and black hairs covering the top of the head, ears and back, in a distinctive pattern (…). The shading can be very light (just some scattered dark hairs forming a rough pattern), or very dark and distinct. A distinctive feature is the "widow's peak" on the forehead, where the brown or black forms a point” (2017-01-20: http://www.doggenetics.co.uk/tan.html )
"Special about sables are their two coloured hairs. When you look into the coat of a sable you can see red at the bottom." (2017-01-20: http://www.kennelcockett.se/Projektarbete/Sobel.htm , translation by CN )
In English Cockers sable puppies sometimes look like they are tan pointed as very young, but if you take a closer look in their faces they also get tan on the upper eye lids ( foton foton foton ) , while tan pointed puppies ( foton foton on the other hand only get tan points in the eye brows. 

On an adult the sable pattern can make the dog look from almost clear red (fotofotofotonfoto), to a black & tan or liver & tan with lots of tan (fotofotonfotonfoton).    

To become sable a dog needs to be 'Ay Ay' or 'Ay at' or 'Ay a' at the A locus, and 'ky ky' at the K locus. It also needs to have an E or Em at the E locus.
To be sure not to get sable pups - do gene tests and see to that none of the parents carry 'Ay' at the A locus if both carry 'ky' at K locus, or, that at least one parent is 'KBKB' at the K locus (this second way you can use a sable dog or sable carrier without getting sable pups). To not spread the sable gene - do gene tests and don't use a dog carrying 'Ay' at the A locus.
More information about sable, and its inheritance hereherehere and here.
NOTE! Sometimes a dog is called red when it actually is sable genetically, like par example dachshounds and kooikerhonjdes.


Några raser som kan vara sobel:

Some breeds that can be sable:
english  cocker spanielshetlandsheepdogcolliechihuahua. 

Pentwyn's Franz Josef with granddaughter Ceben Tara

 LITE HISTORIA
 A LITTLE BIT OF HISTORY

I början skulle fieldarna vara enfärgat svarta men i en tidig standard från slutet av 1800-talet kan man läsa att 'an occasional red or liver puppy will appear'. Ända in på 1980-talet var röd en standardfärg, och är det fortfarande i Kanada. Vad de som skrev standarden i tidernas begynnelse menade för genetisk färg med 'röd' är inte helt klart, då både sobel och röd i en del raser helt enkelt kallats för röd, vilket fortfarande sker tex inom tax och kooikerhondje.
En period var de flerfärgade fieldarna mest populära och vanligast.
I början av 1900-talet blev rasens exeriör så överdriven, lång och låg, att man parade in ett flertal springer spaniels för att rädda rasen. I samma veva beslutade den engelska rasklubben att inte tillåta brunvitt och svartvitt, detta för att tydligt skilja fielden från springern.
En lång period var det enfärgat som gällde, främst leverbrunt men också svart. De valpar som föddes med annan färg och eller teckning placerades ut som oregistrerade sällskapshundar eller avlivades. Men generna för de färgerna fanns kvar i populationen och så har de färgerna på senare år dykt upp igen då folk nuförtiden inte är lika benägna att göra som tidigare.
Den vanligaste färgen numera är enfärgat leverbrun, med eller utan vit/roan bröstfläck, men alla standardfärger förekommer dock i mkt varierande utsträckning.

"THE MODERN FIELD SPANIEL - STONEHENGE 1878 (...)
THE COLOUR preferred is a brilliant black, but in the best strains of the dog an occasional liver or red puppy will appear."
(Hall Jones R 1977: Head to Tail Handbook of Field Spaniels)


"Många enfärgade fieldar har en vit bröstfläck och detta har alltid varit tillåtet sedan springer spanielinblandningarna på 1920/30-talen." (Grayson P 1994: The History and Management of the Field Spaniel, översättn CN)

ENGLISH "It was the keen shooting men of the early 1920s who saved the breed from extinction. Needing a strong dog to work heavy cover such as blackthorn they crossed what was left of the old Field lines, both black and coloured, with English Springers, thereby combining the the speed of the Springer with the weight and strength of the Field. (...) The Field Spaniel Society altered the colours in the Standard, banning both liver and white and black and white in order to distinguish the breed from their close relations the Springers. However, in 1929 the President Mr Mortimer Smith showed and won with one of his most beautiful Fields, the black and white ticked Ch Wribbenhall Whitewash
(Grayson P 1992: KENNEL GAZETTE November 1992; The Coloured Field)

The latest official cross made was with an English Springer and done in 1957 to widen the gene pool. Used was the liver & white & tan Whaddon Chase Duke.

"Det var jägarna som under det tidiga 1920-talet räddade rasen från utrotning. Då de behövde en stark hund som kunde arbeta i tjocka tätningar som björnbärssnår, korsade de vad som var kvar av de gamla fieldlinjerna, både flerfärgade och svarta, med engelska springer spaniels. Därigenom kombinerade de springerns fart med fieldens vikt och styrka. (...) The Field Spaniel Society ändrade färgerna i standarden och förbjöd både leverbrun & vit och svart & vit, detta för att skilja rasen från dess nära släkting den engelska springer spanieln. Trots detta ställde klubbens ordförande Mr Mortimer Smith år 1929 ut och vann med en av sina vackraste field spaniels, den black and white ticked Ch Wribbehall Whitewash(Grayson P 1992: KENNEL GAZETTE November 1992; The Coloured Field, översättn CN)

Den senaste officiella inkorsningen av annan ras gjordes 1957 för att vidga genpoolen. Användes gjordes den brun & vit & tan engelske springern Whaddon Chase Duke.

ATT AVLA FÖR FÄRG, NEDÄRVNING
TO BREED FOR COLOUR, INHERITANCE

Gentest

Idag finns gentest för många färger på hund. De lokus och alleler som verkar vara relevanta för field är dessa nedan.
Basfärgerna:
E-lokus:
'Em' - mörk mask i ansiktet, och är dominant över
'E' - svart/brunt (snarare icke rött/orange/gyllene), som är dominant över
'e' - rött/orange/gyllene. 
K-lokus:
'KB' - dominant svart tillåter ej tantecken (och ej sobel och ej mask) att synas, och är dominant över
'ky' - tillåter tantecken (och sobel och mask och recessiv svart) att synas. 
A-lokus:
'Ay' - sobel, som är dominant över
'at' - tantecken, som är dominant över
'a' - recessiv svart (icke sobel, icke tantecknad).
Basfärgerna modifieras av dessa:
B-lokus:
'B' - svart, som är dominant över
'b' - brunt (bb ändrar all svart färg till brunt).
S-lokus:
'S' - enfärgat (icke brokigt), som är dominant över
'sp' - brokigt.
T-lokus:
’Tr’ - skimmel  (roan) är dominant över klartecknat,
’T’ - småprickar (ticking) är dominant över klartecknat,
’t’ - klartecknat,
än finns det inte gentest för att skilja klartecknat, ticking respektive roan (skimmel). 

ENGLISH Gene tests

Today there are gene tests for many dog colours. The loci and alleles that seem relevant for Fields are theese below.
The base colours:
E-locus:
'Em' - dark facial mask, which is dominant over
'E' - black/brown (or rather not red/orange/golden), which is dominant over
'e' - red/orange/golden.
K-locus:
'KB' - does not allow tan points (or sable or mask) to be seen, which is dominant over
'ky' - allows tanpoints (and sable and mask and recessive black) to be seen.
A-locus:
'Ay' - sable, which is dominant over
'at' - tan points, which is dominant over
'a' - recessive black (non tan point, non sable).
The base colours are modified by:
B-locus:
'B' - black, which is dominant over
'b' - brown (bb turns all black into brown).
S-locus:
'S' - solid, which is dominant over
'sp' - piebald (colour broken with white).
T-locus:
’Tr’ - roan is dominant over clear,
’T’ - ticking is dominant over clear,
’t’ - clear piebald, 
but there are no gene tests yet to determine the difference between roan, clear and ticked. 

"Recent genetic research has proven ticking and roan to be distinct (but mapped to a similar area), so (...) the T-series is most likely as follows:
T - ticking
Tr - roan
t - clear white
(...) ticking and roan appear to be dominant to their absence." (2020-12-11 http://www.doggenetics.co.uk/ticking.html)

"In Spaniels, the haplotypes work as an allelic series including alleles
(t, recessive clear; 
T, dominant ticked/parti‐color; and 
TR, incomplete dominant roan)
to control the appearance of pigmented spots or flecks in otherwise white areas of the canine coat." (2021-03-25 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/age.13040?af=R)

Antal svenskfödda fieldar med vilken färg
Number of Swedish born FS with what colours


År / Year

totalt antal / total number >

black and tan

black

blue roan and tan

blue roan

liver

liver roan

liver and tan

liver roan and tan

liver & white

red

black & white

golden

orange

sable

2021 

 17

 3

 13

 1

2020

28

5

10

10

1

2

2019

22

16

1

2

3

2018

14

1

12

1